Onze identiteit

Als reformatorische scholen is de Bijbel de grondslag van onze identiteit. Naar onze overtuiging is de Bijbel het onfeilbare Woord van God, zoals dit kernachtig is beschreven in de Drie Formuleren van Enigheid. Deze bestaan uit:

  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • de Dordtse Leerregels

De identiteit van onze scholen krijgt ondermeer vorm bij de dagopening. Dan beginnen we de schooldag met het lezen van een Bijbelgedeelte en/of Bijbelvertelling, het zingen van een psalm en gebed. De leerlingen leren een psalm en in groep 7 en 8 worden vragen van de Heidelbergse Catechismus geleerd.

 

Als volwassenen zijn we voorbeeldfiguren. Als zodanig leren we de kinderen eerbied voor God, respect voor de naaste en zorg voor zijn/haar omgeving. In de praktijk betekent dit dat we niet vloeken, niet schelden en zorgvuldig omgaan met spullen van onszelf en anderen. 

 

Onze identiteit is verweven met de lesstof. Onze Bijbelse overtuiging komt ondermeer tot uiting bij de lessen Geschiedenis, Biologie, Aardrijkskunde en Burgerschap.

 

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers ons steunen in het uitdragen van onze overtuiging.